Tietosuojaseloste

Beamark oy:n tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen ja henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan 25.2.2018 voimaan tuleen EU:n yleisen tietosuoja asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Rekisterinpitäjä 

Beamark Oy
Yhteystiedot:
Osuusmyllynkatu 7
33700 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Beamark Oy / Tarja Viita
Antti Yli-houhala
03-31406800
tarja.viita@ beamark.fi

Rekisterin nimi
Beamark Oy:n asiakas-, viestinnän- ja markkinointirekisteri

Rekisterissä̈ olevien tietojen käyttötarkoitus
Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Palveluiden toteuttaminen ja markkinointi.

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, titteli/vastuualue, osoite, sähköpostiosoite , puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot. IP-osoitetieto tai muu tunniste. Asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot.  Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot. Tallennamme rekisteriimme myös tiedot, jotka asiakas on itse toimittanut yhteydenottolomakkeella Beamark Oy:n verkkosivuston beam.fi kautta tai sähköpostilla.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä̈ käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen, hoitamiseen, palvelun  kehittämiseen, tuottamiseen, suoramarkkinointiin , palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, markkinointitutkimuksiin , tilastollisiin tarkoituksiin sekä̈ laskuttamiseen ja tuotteiden toimittamiseen.

Rekisterin tietolähteet
Beamark Oy:n asiakasrekisteri. Julkiset verkkosivut. Yleisesti saatavilla olevat tiedot. Henkilöltä itse saadut tiedot puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä tapahtumien ja kilpailujen yhteydessä.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.
Liiketoiminnan suorittamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi, luovutamme  tietoja yhteistyö kumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyö kumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä̈ luovuta tietoja kolmansille osapuolille. He käsittelevät tietoja luottamuksellisesti.
 
Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä̈. Rekisterin käyttö on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä̈ sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Beamark Oy:n rajatuilla työntekijöillä̈, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä̈ olevien tietojen käsittelyä̈. Työntekijöitä̈ sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Sosiaalisen median liitännäiset
Sivuilla www.beam.fi käytämme evästeitä joilla seuraamme liikennettä ja parannamme palvelua .
Sivustolle saapuessa voit valita evästeiden käytöstä. Beamark Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä̈ kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä̈ (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää̈ tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä̈, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Beamark Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Beamark Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä̈. 

Rekisteröidyn oikeudet
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus sivuille saapuessaan muokata evästeiden käyttöä. Rekisteröidyllä̈ on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä̈ tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/yhteystiedot

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 
Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.